Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

A munkajogról bővebben

A területhez tartozó tartalmak:

1. Munkaviszony alanyai
2. Munkaviszony létesítése – munkaszerződés formája, tartalma, a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége
3. Munkaszerződés teljesítésének szabályai – alapvető kötelezettségek, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, az utasítás, a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése
4. A munkaszerződés módosítása – közös megegyezés, kötelező esetek
5. A munka díjazása – munkabér, alapbér, bérpótlékok, minimálbér és garantált bérminimum, munkabér védelme
6. Munka- és pihenőidő – szünet, napi pihenőidő, heti pihenőnap és idő – munkaidő, munkaidő-beosztás, munkarend, munkaidőkeret, rendkívüli munka, munkaidő szempontjából védett csoportok, szabadság
7. A munkaviszony megszüntetése – megszűnés és megszüntetés, felmondás, felmondási tilalmak, védett kor, felmondási idő, felmentési idő, végkielégítés, az azonnali hatályú felmondás, munkaviszony jogellenes megszüntetése
8. Kollektív szerződés – a kollektív szerződés megkötése, a kollektív szerződés tartalma, a kollektív szerződés hatálya, kollektív szerződés módosítása, kollektív szerződés felmondása, üzemi megállapodás, ágazati kollektív szerződés
9. Munkaügyi kapcsolatok, munkaügyi jogviták
10. A közalkalmazottak és közszolgák, kormánytisztviselők jogállására vonatkozó szabályok
11. A munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés szabályai
12. Atipikus foglalkoztatás szabályai
13. A kárfelelősségre vonatkozó szabályok a munkajogban
14. Kiegészítő megállapodások

A jogterület szolgáltatási szempontból releváns jogszabályai:

1. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
2. 1991. évi XXVIII. törvény a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről
3. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
4. 1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
5. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről szóló
6. 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról
7. 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
8. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
9. 2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról
10. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
11. 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
12. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
13. 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
14. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
15. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
16. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
17. 2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
18. 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról
19. 2015. évi LXXIV. törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről
20. 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról
21. 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
22. 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről
23. 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Jogterülethez kapcsolódó további jogszabályok:

1. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
2. 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
3. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
4. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
5. 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
6. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
7. 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
8. 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
9. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
10. 2011. évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról
11. 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
12. 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
13. 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól
14. 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről