Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

A munkajogról bővebben

A területhez tartozó tartalmak:

1. Munkaviszony alanyai

2. Munkaviszony létesítése

 • Munkaszerződés formája, tartalma
 • A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége
 • Munkaviszony kezdete

  3. Munkaszerződés teljesítésének szabályai

  • Alapvető kötelezettségek
  • A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
  • Az utasítás
  • Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól
  • A munkavállaló vétkes kötelezettségszegése

  4. A munkaszerződés módosítása

  • Közös megegyezés
  • Módosítás kötelező esetei

  5. A munka díjazása

  • Munkabér, alapbér, bérpótlékok
  • Minimálbér és garantált bérminimum
  • Munkabér védelme

  . Munka- és pihenőidő

  • Munkaközi szünet, napi pihenőidő, heti pihenőnap és idő
  • Munkaidő, munkaidő-beosztás, munkarend, munkaidőkeret, munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása, rendkívüli munka, túlóra
  • Munkaidő szempontjából védett csoportok
  • Szabadság, pótszabadság

  7. A munkaviszony megszüntetése

  • Megszűnés és megszüntetés
  • Felmondás, felmondási tilalmak, védett kor, felmondási idő, felmentési idő, végkielégítés
  • Azonnali hatályú felmondás
  • Munkaviszony jogellenes megszüntetése

  8. Kollektív szerződés

  • A kollektív szerződés megkötése
  • A kollektív szerződés tartalma
  • A kollektív szerződés hatálya
  • A kollektív szerződés módosítása
  • A kollektív szerződés felmondása
  • Üzemi megállapodás, ágazati kollektív szerződés

  9. Munkaügyi kapcsolatok, munkaügyi jogviták

  10. A közalkalmazottak és közszolgák, kormánytisztviselők jogállására vonatkozó szabályok
  11. A munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés szabályai
  12. Atipikus foglalkoztatás szabályai (pl. iskolaszövetkezet, távmunka, munkaerőkölcsönzés)
  13. A kárfelelősségre vonatkozó szabályok a munkajogban
  14. Kiegészítő megállapodások (pl. versenytilalmi megállapodás, tanulmányi szerződés)

  A jogterület szolgáltatási szempontból releváns jogszabályai:

  1. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
  2. 1991. évi XXVIII. törvény a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről
  3. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
  4. 1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
  5. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről szóló
  6. 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról
  7. 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
  8. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
  9. 2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról
  10. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
  11. 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
  12. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
  13. 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
  14. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
  15. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
  16. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
  17. 2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
  18. 2015. évi LXXIV. törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről
  19. 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról
  20. 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
  21. 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről
  22. 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

  Jogterülethez kapcsolódó további jogszabályok:

  1. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
  2. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  3. 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
  4. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
  5. 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
  6. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
  7. 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
  8. 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
  9. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
  10. 2011. évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról
  11. 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
  12. 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról